Jobs

Zit zorgen voor mensen in je bloed? Dan is een job bij ons misschien wel iets voor jou!

26 jobs

 • Vacature

  Zorgkundige Ouderenzorg - 100%

  Huize Nazareth
  Ben jij een gemotiveerde zorgkundige die een kwaliteitsvolle verzorging nastreeft waarin respect, liefdevolle zorg en begrip centraal staan?  Durf je je verplaatsen in de leefwereld van onze bewoners en wil je bijdragen tot een waardevol en gelukkig verblijf in ons woon- en zorgcentrum? Je zal instaan voor de verzorging van onze bewoners.
 • Vacature

  Zorgkundige Ouderenzorg

  Sint-Alexius
  Ben jij een gemotiveerde zorgkundige die een kwaliteitsvolle verzorging nastreeft waarin respect, liefdevolle zorg en begrip centraal staan?  Durf je je verplaatsen in de leefwereld van onze bewoners en wil je bijdragen tot een waardevol en gelukkig verblijf in ons woon- en zorgcentrum? Je zal instaan voor de verzorging van onze bewoners.
 • Vacature

  Zorgkundige ouderenzorg

  Passionisten
  Ben jij een gemotiveerde zorgkundige die een kwaliteitsvolle verzorging nastreeft waarin respect, liefdevolle zorg en begrip centraal staan?  Durf je je verplaatsen in de leefwereld van onze bewoners en wil je bijdragen tot een waardevol en gelukkig verblijf in ons woon- en zorgcentrum? Je zal instaan voor de verzorging van onze bewoners.
 • Vacature

  Actiecoach Zorgzame buurt

  PK Alexianen
  Als projectmedewerker heb je volgende opdrachten: Je maakt een sterkte-zwakte analyse van de buurt; je onderzoekt hoe het hulp-en zorgaanbod in de buurt kan verbeterd worden; je ondersteunt bestaande initiatieven en helpt nieuwe initiatieven opstarten. Je zet hiertoe acties op om de noden te kunnen detecteren en om deze vervolgens te kunnen verbinden aan bestaande initiatieven binnen de lokale context of om nieuwe initiatieven te kunnen faciliteren; je streeft ernaar bij te dragen aan meer mensen ondersteuning op maat te kunnen bieden. Als actiecoach zorgzame buurt werk je evenwel niet op cliëntniveau, maar sta je in voor de bevordering van het overleg tussen de professionele en informele zorgverstrekkers. Hiertoe ga je het engagement aan om ‘zorg en welzijn’ met elkaar te verbinden, met oog voor de wijze waarop hulp/dienstverlening (beter) georganiseerd wordt; je bevordert de samenwerking tussen de partners en doorbreekt de schotten tussen de organisaties; je hebt als opdracht om de sociale cohesie en het buurtgevoel mee te stimuleren; je zorgt voor de administratieve opvolging het project (registratie inclusies); je bent mede-verantwoordelijk voor de auto-evaluatie van het project (opstellen van indicatoren en nagaan van de effectiviteit); je werkt nauw samen met de Actiecoach kwetsbare ouderen.
 • Vacature

  Actiecoach Kwetsbare ouderen

  PK Alexianen
  Als projectmedewerker heb je volgende opdrachten: Je spoort, met de hulp van vrijwilligers, individuele kwetsbare ouderen en kwetsbare buurten op, mede aan de hand van risicoprofielen voor multidimensionele kwetsbaarheid (cfr. Smetcoren et al., 2017 https://tvgg.nl/artikelen/detectie-en-preventie-van-kwetsbaarheid-op-zoek-naar-risicoprofielen-voor-fysieke-psychische-sociale-en-omgevingskwetsbaarheid/ ). je bent op de hoogte van alle mogelijke “doorverwijzingsinitiatieven” over de hele breedte vanuit perspectief “ouderen”: lokale dienstencentra, zorgaanbieders, lokale projecten, … dankzij een goed analysevermogen kan je snel verbanden leggen tussen de noden en zorgen en de aanwezige ondersteuningsmogelijkheden; je zorgt voor de administratieve opvolging het project (registratie inclusies); je bent mede-verantwoordelijk voor de auto-evaluatie van het project (opstellen van indicatoren en nagaan van de effectiviteit); je hebt voldoende kennis van het netwerk van organisaties van “kwetsbare ouderen” en staat in voor een goede communicatie met hen; je werkt nauw samen met de Actiecoach Zorgzame buurt, de actiecoach OET en de verschillende partners uit ELZOH.
 • Vacature

  Actiecoach Academie Palliatieve zorg

  PK Alexianen
  Het doel van de Academie Palliatieve zorg is het onderbouwd en multidisciplinair verbeteren van delevenseindezorg in de regio. Dit betekent dat we werken met een zorgleefplan waarbij alle partnersbinnen ZOH een transmurale zorgbenadering nastreven waarin de wensen van de patiënt centraalstaan. De partners zijn thuiszorgdiensten, woonzorgcentra, hospice De Klaproos, huisartsen encardiologen, de eerstelijnszone, het psychiatrische en het algemeen ziekenhuis te Tienen. Als actiecoach geef je de Academie vorm op onder meer volgende wijze: Je organiseert vorming rond palliatieve: begrippenkader, communicatievaardigheden, betrekken patiënt en familie, vraagverheldering, gebruik zorgleefplan en vroegtijdige zorgplanning, omgaan met levenseindevragen, … je verbetert de werking met kwaliteitsindicatoren palliatieve zorg en zorgpaden; je brengt knelpunten in kaart en formuleert verbeteracties; je brengt partners zorgpad hartfalen en palliatieve zorg samen in functie van gemeenschappelijke doelen en gedeelde taal; je organiseert vorming (door experten) rond hartfalen, vroeginterventie, zorgpaden en comfortbehandeling; je streeft naar evidence based werkresultaten en naar duurzaam inzetbaar materiaal; je zorgt voor de administratieve opvolging het project (registratie inclusies) en communiceert over voortgang en resultaten; je bent mede-verantwoordelijk voor de auto-evaluatie van het project (opstellen van indicatoren en nagaan van de effectiviteit); je werkt nauw samen met de betrokken zorgpartners en de projectstuurgroep en in het bijzonder met PANAL, palliatief netwerk Leuven. Ook met patiënten en mantelzorgers (en hun verenigingen), en met vrijwilligers werk je samen en zoek je afstemming.
 • Vacature

  GGZ medewerker - MOTO - MT - MCT

  VZW Hestia
  Wat zijn jouw taken? Je maakt deel uit van een expertiseteam ter ondersteuning van ouderen en hun netwerk in de thuissituatie; je maakt telefonisch en aan huis een inschatting van de aanmeldingsvraag; je doet aan screening, assessment en indicatiestelling van de bredere psychische, fysieke en sociale noden bij de individuele oudere en mantelzorger; je hebt kennis en affiniteit met crisiswerking (MCT); je werkt samen met cliënten aan hun herstel via begeleiding en/of therapeutische interventies; je bouwt een sterk netwerk op rond de cliënt, informeert en betrekt dat netwerk en zorgt voor afstemming; je biedt ondersteuning door middel van psycho-educatie, advies naar aanpak, en indien nodig kortdurende (therapeutische) interventies. Zodanig dat het netwerk de zorg voor en met de cliënt kan dragen; je werkt samen in een multidisciplinair team vanuit het principe van gedeelde zorg/shared caseload; je leidt mensen toe naar gespecialiseerde ggz- of andere zorgvoorzieningen; je zorgt voor een correcte registratie (cliëntendossier, gedeeld begeleidingsplan,…) en administratie in functie van de begeleiding van cliënten.
 • Vacature

  Maatschappelijk Werker

  PK Alexianen
  Wat zijn jouw taken? Als lid van het multidisciplinair team ben je verantwoordelijk voor opvang, het ondersteunen en het psychosociaal begeleiden van de patiënt. Daarnaast neem je deel aan de vergadermomenten op de afdelingen; je werkt nauw samen met alle teamleden zowel intern als binnen het breder netwerk; je analyseert de situatie en de behoeften van de zorgvrager; je ondersteunt patiënten in hun administratie, financiën en juridische vragen; je geeft advies en past de sociale wetgeving toe en hanteert de sociale kaart; je verwijst de zorgvrager door naar bevoegde organisaties, instanties of diensten; je legt individuele dossiers aan en legt deze voor aan het team en aan de gespecialiseerde diensten; je onderhoudt contacten met het netwerk; je geeft een wekelijkse module sociale educatie; je maakt deel uit van de vakgroep sociale dienst; je rapporteert, registreert en beheert het sociaal dossier in het elektronisch patiëntendossier.
 • Vacature

  Begeleiding Patiënten - Campus Mechelsestraat (tijdelijke - onmiddelijke indiensttreding)

  PK Alexianen
  Wat zijn jouw taken?Je functie als begeleider bestaat uit het begeleiden van patiënten met psychische kwetsbaarheid (persoonlijkheidsmoeilijkheden, in het bijzonder m.b.t. trauma, hechting, angst, depressie en burn out.)
 • Vacature

  Klinisch Psycholoog - 75%

  Sint-Alexius
  Wat zijn jouw taken? De Alexianen Zorggroep Tienen zoekt een gemotiveerde klinisch psycholoog om de ouderenzorg in WZC Sint-Alexius te versterken. Als psycholoog sta je in voor zowel directe als indirecte bewonerszorg. Je neemt een centrale rol op in de begeleiding van ouderen met cognitieve- en gedragsproblemen en ouderen met psychiatrische stoornissen. Hierin vorm je een belangrijke ondersteuning voor de bewoners en hun familie. Je coacht het team in de zorg voor hun bewoners. Daarnaast draag je bij aan het project rond jongdementie.
 • Vacature

  Polyvalent vrijwilliger in de zorg

  Alexianen
  FunctieomschrijvingWij zijn op zoek naar verschillende polyvalente medewerkers: Verpleegkundige; zorgkundige; medewerkers schoonmaak; medewerkers keuken; medewerkers logistiek.
 • Vacature

  GGZ medewerker Mobiel Crisis Team

  VZW Hestia
  Wat zijn jouw taken? Je hebt een goede kennis van psychiatrische ziektebeelden, hun aanpak en behandeling; je hebt kennis en affiniteit met crisiswerking; je werkt in een team om cliënten te begeleiden vanuit een shared caseload; je biedt ondersteuning aan het natuurlijke en professionele netwerk van elke cliënt, zodanig dat het netwerk de zorg voor de cliënt kan blijven dragen; je neemt een rol op als ambassadeur voor herstelgericht werken en vermaatschappelijking van zorg; je zorgt voor registratie en administratie in functie van de begeleiding van cliënten.

Staat jouw vacature momenteel niet in de lijst?

Laat dan jouw CV en gegevens bij ons achter, zo kom je terecht in onze wervingsreserve.